Om 18frames

Foreningsuddannelsen

18Frames er en 2 år og 6. mdr.  deltidsuddannelse, som giver dimittender;

1) en filmfagligtitel på lige vilkår med landets øvrige filmskoler

2) et uddannelsesbevis 

3) filmerfaring ud fra undervisning og filmproduktioner. 

 

Uddannelsen er ikke SU-berettiget og eleverne betaler et årligt kontingent, på 6000 kr. de første 2 år og 3000 kr. det sidste halve år, for at gå på skolen.  

 

18Frames består af 18-21 medlemmer fordelt på op til syv faglinjer; Instruktør, Producer, Manuskript, Fotograf, Tonemester, Klipper og Production Design. Hvert andet år optages tre studerende på hver linje, således de 18-21 medlemmer er i stand til at forme 3 filmhold til produktioner, undervisning og læring. 

Fundamentet for foreningsuddannelsen er de aktive medlemmer. Derfor er der, ved siden af undervisningen og de kunstneriske projekter, en del foreningsarbejde forbundet. Det driftsmæssige arbejde klæder de studerende på til at navigere i filmbranchen efter endt uddannelse. Som studerende på 18Frames har man således mulighed og ansvar for at forme sin egen uddannelse og skabe et stort netværk i den professionelle filmbranche. Medlemmerne kan altså (både kollektivt og individuelt) skræddersy deres egne uddannelsesforløb inden for foreningens lov- og budgetmæssige rammer. Dét, at uddannelsen drives af medlemmerne selv, betyder også, at medlemmerne må stifte bekendtskab med branchen selv ganske tidligt i forløbet, da det er op til disse selv at etablere og vedligeholder samarbejder med støttegivere, undervisere, produktionsselskaber, festivaler, etc. På denne måde formes medlemmernes vej ind i branchen allerede fra studiestarten på første semester.

Betydning for det fynske filmmiljø 

18Frames er én af tre alternative, regionale filmuddannelser i Danmark: 18Frames, Super16 og Super8. Dermed har 18Frames stor betydning for det regionale filmmiljø og spiller en helt central rolle i opfostringen, tiltrækningen, fastholdelsen og dygtiggørelsen af regionens talentmasse. Skolen er vækstlagets stærkeste mulighed for organiseret og faglig dygtiggørelse på Fyn, herunder det eneste sted på Fyn, hvor der uddannes A-funktioner, som kan indgå i professionelle produktioner efter endt uddannelse.

Derudover har 18Frames også en vigtig rolle i form af talentudvikling og -inspiration, således foreningsuddannelsen sikrer kvalificerede ansøgere til de kommende årgange. Derfor er mødet med den fynske talentmasse – erfaringsudvikling, undervisning og i nogen grad mentoring – en vigtig forudsætning for, at filmmiljøet fortsat kan vokse og fastholdes på Fyn.

Du kan læse vores vedtægter her.

Arbejdsgangen i foreningen

Ved drift af forening og uddannelse forekommer forskellige arbejdsopgaver. Disse opgaver varetages af sekretærer, som er ansvarlige for at opgaverne fuldendes. Mere præcist, så betyder dette, at ét medlem bliver tovholder for et givent arbejdsområde – fx undervisning, ekstern kommunikation, intern administration eller events. Denne er ansvarlig for at have overblikket samt uddelegere arbejdsopgaver til de øvrige studerende. 

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens fundraising. Det er bestyrelsen, der tegner retningen for 18Frames fremadrettet og har tag i alle samarbejdspartnere, aktive og prospektive, hvorfor de har den nødvendige indsigt til at kunne opstarte nye samarbejder og tiltag. Ligesom arbejdsopgaverne, som udstedes af sekretariatet, kan også bestyrelsen hverve hjælp fra de øvrige medlemmer til ansøgningsprocesserne.

Alle medlemmer; menige, sekretærer og bestyrelsesmedlemmer forventes at bruge min. 2-3 timer ugentligt på foreningsarbejde, herunder enten som hjemmearbejde eller til foreningens fællesmøder med afsat tid hertil. Foreningsmøderne afholdes 1 gang om måneden som supplement til undervisning og weekend-workshops.

Ledelse

18Frames ledes af en bestyrelse bestående af fire medlemmer; formand, næstformand, sekretær og kasserer. Herudover vælges to suppleanter, som tiltræder ved et bestyrelsesmedlems fravær. Den valgte bestyrelse sidder på posten i en etårig periode – fra foreningens ordinære generalforsamling indtil den næstkommende.

Bestyrelsens overordnede opgave består i at lede foreningen ved at formulere en, for årgangen, bærende vision, herunder nogle tydelige målsætninger, som de leder foreningen ud fra og i overensstemmelse med. Formanden fungerer i denne forbindelse som en synlig leder, hvis ansvar er at sikre, at resten af foreningens medlemmer arbejder sammen om denne fælles vision. Herfor er bestyrelsen også 18Frames’ højeste instans, hvorfor denne kan træffe beslutninger på vegne af foreningens medlemmer.

Advisory board

18Frames samarbejder med et advisory board bestående af fem medlemmer fra forskellige grene af den fynske film- og TV-branche. Boardet fungerer som kontakter og ambassadører til den professionelle filmbranche. Sammen med bestyrelsen lægger boardet planer for 18Frames’ udvikling i store træk, hvor et af de store punkter er: Hvordan får 18Frames en tættere forbindelse til branchen og sikrer en fortsat kreativ og bæredygtig vækst. Bestyrelsen mødes med boardet min. 3 gange om året.

 

Undervisning

Undervisning

Som studerende på 18Frames kan man forvente at modtage undervisning fra en ekstern underviser mindst én gang pr. måned. Undervisningen vil, i videst mulige omfang, opfølges med en praktisk øvelse, hvorved indhold/læring omsættes i praksis. Dette kan have form af hjemmearbejde eller større øvelser, som involverer flere (og i nogle tilfælde samtlige) faglinjer. Derudover er det de studerendes ansvar at afholde interne undervisningsgange for/med hinanden så som øvelser, vidensdeling og/eller inspirationstimer, således faglighederne lærer på tværs om og af hinanden.

Undervisningen foregår primært om aftener og i weekender. Medlemmerne har derfor plads til arbejde eller studere ved siden af. Undervisningen dækkes dels af kontingentet og dels af tilskud fra eksterne bidragsydere.

De studerende 

Gennem 18Frames udvikler og styrker de studerende sine faglige kompetencer i en sådan grad, at dimittender kan indgå som A- eller B-funktioner i professionelle film- og tv-produktioner. Dette sikres dels gennem individuel læring fra f.eks. workshops, undervisning, feedbacksessioner, mentoring samt praktiske og eksperimenterende øvelser indenfor fagområderne. Og dels gennem kollektive øvelser og større filmproduktioner som f.eks. penneprøver, midtvejs-, og afgangsprojekter, hvor den enkelte udfordres på sine kompetencer og indgår samarbejder på tværs af faglinjer. Midtvejs- og afgangsfilm får desuden premiere på OFF, Odense Internationale Filmfestival, og CPH PIX

Bestyrelsen

Formand

Maria Robstad

Email

mariarobstad@18frames.dk

Telefon

29 41 92 16

Næstformand

Theodor Garnæs Kramer Engen

Email

theodorengen@18frames.dk

Telefon

27 83 11 30

Sekretær

Signe Høiholm Fejer

Email

signefejer@18frames.dk

Telefon

27859507

Kasserer

Emma Lind

Email

emmalind@18frames.dk

Telefon

28 57 37 86

Kontakt

18 Frames
18Frames
C/O Kulturmaskinen
Farvergården 7
5000 Odense C
CVR 32991203
info@18frames.dk

Samarbejdspartnere

Partnere

For at være uafhængig modtages der ikke nogen penge af uddannelsesministeriet, hvorfor skolen i stedet er finansieret gennem støtte fra samarbejdspartnere.